makki

آخرین اخبار در مورد آموزش شهروندی

آموزش شهروندی کلید توسعه شهر

عضو کمیسیون فرهنگی شورای اسلامی شهر یزد گفت: آموزش شهروندی کلید توسعه شهر است و باید برای آموزش شهروندی، مشوق‌هایی نیز در نظر گرفته شود. نیکونژادعضو کمیسیون فرهنگی شورای اسلامی شهر یزد در نشست اعضای ستاد شهروندی سازمان فرهنگی شهرداری گفت: آموزش شهروندی کلید توسعه شهر است و زمانی که شهروندان آشنا و پایبند به مسایل حقوقی و شهروندی باشند دغدغه‌های شهری کاهش می‌یابد و رفتار مردم به سمت و سویی میرود که ...